پایان چهل و سومین نشست رسیدگی به برنامه هفتم توسعه

چهل و سومین نشست رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پایان یافت.