جریان انقلابی کهگیلویه و بویراحمد به نبود و حذف رقیب رضایت ندارد

فعال سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد معتقد است جریان انقلابی استان هرگز به حذف رقیب در انتخابات پیش رو فکر نکرده و حتی برای آمدن آن‌ها ریش سفیدی هم کرده است.